Základní informace s podmínky výuky Skype

Přihlášení:

Klient si objedná výuku vyplněním závazné přihlášky (na vyžádání), kterou poté doručí osobně nebo zašle poštou na adresu kanceláře školy K. Štěcha 1221/18, 370 05 České Budějovice. Další komunikace proběhne e-mailem nebo telefonicky.

Podmínky Skype výuky:

 
»     Délka výukové hodiny je 45 minut.

»     Minimální počet objednaných hodin je 6.

»
    Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením          kurzu. Platbu  je  možné  provést hotově nebo bankovním převodem.
»
    Klient zahájí výuku voláním lektorovi. Lektor čeká na připojení klienta         maximálně 15 minut, tato doba se započítává do výukového času. Pokud     dojde k technickému selhání a bylo odučeno více než 50% výukového         času, nemá klient nárok na náhradu.

»
     V případě přerušení hovoru z důvodu technického selhání, klient znovu        kontaktuje lektora. Čas vyčerpaný přerušením hovoru se započítává do     délky lekce – tzn. lektor hodinu neprodlužuje.

»
    Student se zavazuje, že v případě potřeby zruší naplánovanou hodinu        nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Neučiní-li tak, je povinen uhradit     za zrušenou hodinu stornopoplatek ve výši celé pozdě zrušené hodiny.

»
     Ostatní podmínky zde nespecifikované se řídí Všeobecnými podmínkami         pro individuální výuku, které jsou uvedené v závazné přihlášce.